Tra cứu hóa đơn

 
 
 
TT Mẫu Số / Ký hiệu Ngày Sản lượng Tổng số tiền Mã tra cứu Trạng thái